Правила краудфандингової платформи

На сьогодні дуже цінним є внесок у розвиток суспільства. Зважаючи на це, чимало організацій, людей створюють проекти, які прагнуть створити певне підґрунтя змін, впроваджуючи на певну сферу свої погляди. Проте, є чимало перепон, які є перешкодою до бачення шляху, котрий призведе до успіху – реалізованого проекту.

   Ми створили вільну краудфандингову платформу “Сила” (далі “Платформа”) для того, щоб одні люди могли презентувати свої ідеї, які за певних (фінансових) обставин не можуть бути реалізованими, а інші вкладали в ці проекти інвестиції – допомагали втілювати справу в життя.

   Розробником та регулятором Платформи, а також власником та адміністратором інтернет-сайту ПОСИЛАННЯ НА САЙТ (надалі “Сайт”), за допомогою якого реалізується Програма, є Благодійний Фонд “МАГНЕТІКВАН.ОРГ” (надалі “Організація”).

Терміни

Учасник – фізична або юридична особа, яка має намір взяти участь у Програмі, прийняла умови даних Правил Програми та Правил Сайту.

Автор Проекту – Учасник Програми, який має обліковий запис (зареєструвався) на Сайті та який надає Організації інформацію про Проект для подальшого розгляду, реєстрації і публікації Проекту на Сайті.

Виконавець Проекту – фізична особа та/або неприбуткова організація, з якою Організація укладає угоду і яка зобов’язується реалізувати Проект відповідно до укладеного договору. Виконавець Проекту може бути Автором Проекту або представляти останнього.

Доброчинець – Учасник Програми, який здійснює Внесок на користь обраного ним Проекту за допомогою Організації та Сайту.

Проект – соціально значима ідея, що належить Автору Проекту та розміщена на Сайті, яка має соціальну цінність та покликана гармонізувати суспільство.

Внесок – грошова сума, яка вноситься Доброчинцем на спеціально створений банківський рахунок Організації з метою її подальшого перерахування на користь обраного Доброчинцем Проекту.

  1. Загальні положення

1.1. Метою Платформи є збір актуальних, суспільно значущих Проектів Учасників на Сайті, а також акумулювання Внесків Доброчинців з метою їх подальшого перерахування на користь обраного Доброчинцем Проекту.

1.2. Організація не вимагає сплати Внесків від будь-кого. Усі Внески здійснюються будь-ким  за його власним бажанням.

1.3. Організація в рамках програми співпрацює виключно з неприбутковими організаціями та фізичними особами.

1.4. Участь у Платформі дозволена тільки Учаснику, який прийняв усі умови даних Правил.

1.5. Учасник зобов'язаний ознайомитися з Правилами до прийняття участі у Платформі. Надавши Проект на розгляд Організації або здійснивши Внесок або вчинивши інші дії, направлені на реалізацію прав та обов'язків Учасника за даною Платформою та Правилами, Учасник надає свою повну згоду з умовами даних Правил. Якщо Учасник не погоджується з Правилами Платформи (повністю або частково), йому не надається статус Учасника Платформи.

1.6. Якщо законодавство країни проживання або перебування Учасника забороняє участь у Платформі з будь-яких причин, Учасник  повинен утриматися від участі у Платформі.

  1. Умови реєстрації проекту

2.1. Автор Проекту гарантує, що інформація стосовно Проекту, яку він надає Організації при заповненні заявки на Сайті, є повною, законною та достовірною.

2.2. До участі на Платформі (реєстрації та публікації на Сайті) допускаються Проекти, які не порушують даних Правил, Правил Сайту та чинного законодавства. Не допускаються до участі у Програмі Проекти, які не мають прозорого плану їх реалізації, проекти, спрямовані на отримання виключно комерційної та/або особистої вигоди, проекти, які  націлені на подальший розподіл коштів між іншими організаціями чи (та) фізичними особами-підприємцями (субгрантування), а також проекти політичного чи релігійного характеру.

2.3. Автор та/або Виконавець Проекту може запропонувати Доброчинцям отримання винагороди за здійснення Внесків та надати детальний опис такої винагороди, а також умов і строків її отримання, на Сайті. Усі витрати, пов'язані з такими винагородами, здійснюються Автором та/або Виконавцем проекту самостійно та не відшкодовуються Організацією.

2.4. Організація залишає за собою право запросити у Автора та/або Виконавця Проекту додаткову інформацію та матеріали (у тому числі копії необхідних документів), які стосуються умов реалізації Проекту та самого Виконавця Проекту. Автор та/або Виконавець Проекту зобов'язаний надати таку інформацію протягом 3 (трьох) календарних днів з дня направлення Організацією відповідного запиту Автору та/або Виконавцю Проекту.

2.5. Остаточне рішення щодо участі Проекту у Програмі і публікації Проекту на Сайті, належить Організації. Організація залишає за собою право відмовити Проекту в участі у Програмі, якщо Автор та/або Виконавець Проекту порушує умови даних Правил.

2.6. Відкликати та/або видалити вже опублікований на Сайті Проект за ініціативою Автора та/або Виконавця Проекту (чи іншого Учасника Програми) можливо, якщо будуть надані пояснення щодо конкретної причини, написавши листа-пояснення на пошту Організації.

      3. Фінансові умови програми

3.1. Автор Проекту самостійно обирає загальну суму грошових коштів, необхідну для реалізації Проекту, а також строк, протягом якого така сума повинна бути зібрана за допомогою Сайту та Програми. Після опублікування Проекту на Сайті Автор Проекту не може вносити зміни в загальну суму грошових коштів та строків їх збору.

3.2. Строк, протягом якого Автор Проекту бажає зібрати вказану ним загальну суму грошових коштів, не може бути меншим 15 (п'ятнадцяти) та більшим 100 (ста) календарних днів з дати публікації Проекту на Сайті.

3.3. Строк зібрання коштів можливо продовжити на не менше 10 (десяти) та більше 60 (шістдесяти) днів, у випадку, якщо зібрана сума грошових коштів становить більше, ніж 70% від загальної суми грошових коштів, необхідних для реалізації Проекту.

3.4. Автор та/або Виконавець Проекту отримує зібрані Організацією від Доброчинців Внески тільки у разі, якщо Проект зібрав за допомогою Програми повну суму грошових коштів або щонайменше 100 (сто) відсотків від повної суми грошових коштів за встановлений щодо цього Проекту строк. Зібрані грошові кошти перераховуються Автору та/або Виконавцю Проекту після підписання між Організацією та Виконавцем Проекту Угоди про надання гранту та/або Договору про спільну діяльність.

3.5. При перерахуванні Виконавцю Проекту грошових коштів Організація самостійно утримує з цієї суми адміністративні витрати у розмірі 10 (десять) відсотків, що включають комісії платіжних систем та витрати на розвиток веб-ресурсу і популяризацію Програми.

3.6. Перерахування зібраних Організацією грошових коштів на рахунок Виконавця Проекту може здійснюватися після завершення кампанії на Сайті у повному обсязі однією транзакцією або здійснюватися кількома окремими транзакціями та з умовою цільового використання цих коштів, що підтверджується Виконавцем Проекту відповідними розрахунковими документами. Більш детальні умови Організація та Виконавець Проекту встановлюють в Угоді про надання гранту або в Договорі про спільну діяльність.

3.7. Усі Внески, які перераховуються Доброчинцями, вважаються благодійною фінансовою допомогою.

3.8. Виконавець Проекту зобов’язаний подати повний фінансовий звіт про використання отриманих коштів за встановленою Організацією формою відповідно до умов, визначених в угоді між сторонами.

3.9. У разі, якщо проект не збирає повної суми, всі внески автоматично повертаються Доброчинцям на їх картки, ​із врахуванням комісії платіжних систем. Повернення коштів на картки Доброчинців відбувається впродовж 30-ти банківських днів.   

4. Права та обов'язки

4.1. Учасник має право:

– реєструвати та подавати на розгляд Організації Проект з метою його подальшої публікації на Сайті;

– користуватися усіма можливостями Платформи, запропонованими Організацією на Сайті;

– здійснювати Внески на користь будь-якого обраного Учасником Проекту.

4.2. Учасникові заборонено:

– публікувати на Сайті платіжні реквізити, завдяки яким перерахування Внесків може бути здійснено не за встановленим Організацією порядком та/або не на спеціальний розрахунковий рахунок Організації, а також використовувати для перерахування Внесків інші засоби оплати, крім встановлених на Сайті. Організація не несе відповідальності та не гарантує отримання Автором Проекту таких Внесків, а також їх повернення Доброчинцям.

     5. Обмеження відповідальності

5.1. Організація не відповідає перед Учасниками або третіми особами за будь-якими зобов'язаннями Автора та/або Виконавця Проекту щодо можливості отримання Доброчинцем будь-якої винагороди за здійснення Внесків або за вчинення Учасниками будь-яких інших дій.

5.2. Організація не відшкодовує будь-які збитки, заподіяні Учаснику або третім особам в результаті участі будь-кого на Платформі.

5.3. Організація не приймає на себе зобов'язань щодо перевірки, зміни та здійснення контролю інформації, що супроводжує розміщення на Сайті Проектів, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність такої інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам Учасників Програми.

5.4. Організація не гарантує відповідність Платформи та Проектів цілям і очікуванням Учасника.

5.5. Організація не відповідає перед Учасниками або третіми особами за успішність або неуспішність кампанії із залучення коштів будь-якого Проекту.

5.6. Учасник самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при участі на Платформі.

5.7. Організація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даних Правил, інструкцій або вказівок. До моменту участі на Платформі та прийняття умов даних Правил будь-який Учасник має право звернутися до Організації для отримання роз'яснень щодо положень даних Правил. Якщо Учасник приймає умови Правил Платформи, він підтверджує, що усі положення Правил йому повністю зрозумілі.

     6. Конфіденційність

6.1. Учасник підтверджує, що він ознайомився та повністю погодився з умовами Угоди про конфіденційність між Учасником та Організацією, яка розміщена за адресою ПОСИЛАННЯ НА САЙТ

6.2. При здійсненні Внеску Учасник автоматично надає Організації згоду на публікацію інформації про його внесок, тобто Організація залишає за собою право вказувати на Сайті ім'я, прізвище (або найменування юридичної особи), місто проживання або перебування Учасника та суму перерахованих ним коштів.

6.3. При отриманні Доброчинцем винагороди від Автора та/або Виконавця Проекту, їм можуть стати відомі персональні дані один одного. До обов'язків Організації не входить регулювання обміну та використання ними таких даних і ці Правила не регулюють таких відносин між Доброчинцем та Автором Проекту.

    7. Інші умови

7.1. Організація має право вносити доповнення та роз'яснення до даних Правил. Усі внесені до Правил зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Правил. У випадку внесення до Правил істотних змін, Організація додатково повідомить Учасника про ці зміни електронною поштою або на сторінках у соціальних мережах. Усі зміни Правил набувають чинності з моменту їх публікації. Якщо Учасник протягом 5 (п'яти) календарних днів не висловив письмово свою відмову від участі в Програмі на підставі незгоди зі змінами Правил Платформи, Учасник автоматично підтверджує згоду з новими Правилами Платформи.

7.2. У випадку визнання недійсною або нездійсненою будь-якої частини даних Правил, інші частини Правил будуть залишатися чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даних Правил, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.

7.3. До даних Правил й відносин між Організацією та Учасником, що виникають у зв'язку з участю у Платформі, застосовується законодавство України. Кожна сторона беззаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Програми.