Угода про конфіденційність

Благодійний Фонд “МАГНЕТІКВАН.ОРГ” (надалі “Організація”) укладає з Вами (далі “Учасник”) дану Угоду про конфіденційність (далі “Угода”) для визначення порядку отримання, зберігання, обробки, використання й розкриття Організацією Персональних даних Учасника при використанні ним Інтернет сайту ПОСИЛАННЯ НА САЙТ (далі “Платформа”).
Для того, щоб користуватися Платформою, Учасник зобов’язаний прийняти умови цієї Угоди.
Учасник, який не досяг встановленого законом віку, що дає йому право укладати такі Угоди, не має права використовувати Платформу.

Основні терміни та визначення

Учасник – будь-яка особа, яка звернулася до інформаційних матеріалів та сервісів Організації шляхом відвідування Платформи.
Персональні дані – інформація про певного Учасника, яка дозволяє ідентифікувати цього Учасника як особистість.
Загальнодоступні дані – дані (у тому числі Персональні дані), до яких фізична особа – власник цих даних – надав доступ необмеженому колу осіб (в т.ч. шляхом публікації на будь-якому інтернет-сайті без обмеження доступу до цих даних) або на які, згідно даною Угодою, та/або чинного законодавства не поширюється вимога дотримання конфіденційності.
Обліковий запис – сукупність інформації про Учасника, що містить дані авторизації Учасника (логін і пароль), необхідні для ідентифікації Учасника при використанні ним Платформи.
Інформаційні матеріали – будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео- та змішані матеріали інформаційного характеру, які не порушують авторські та суміжні права третіх осіб.

1. Предмет угоди

1. 1. Дана Угода визначає порядок отримання, зберігання, обробки, використання та розкриття Персональних та інших даних (у т.ч. інформаційних матеріалів), що надаються та розміщуються Учасником при використанні Платформи.
1.2. Учасник, приймаючи умови цієї Угоди, у разі розміщення на Платформі інформації, що відноситься відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» до персональних даних, погоджується на її обробку Організацією як з використанням засобів автоматизації, так і без використання таких засобів.
1.3. Дана Угода не регулює, а Організація не несе відповідальності за порядок отримання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних даних Учасника сторонніми підприємствами й організаціями, що не перебувають у володінні або під керуванням Організації, і фізичними особами, що не є працівниками Організації, навіть якщо Учасник отримав доступ до сайтів, програмного забезпечення, товарів або послуг цих осіб за допомогою Платформи.

2. Отримання, обробка та використання інформації

2.1. При створенні Облікового запису Учасник повинен вказати дані авторизації, а також ім’я, прізвище, адресу електронної пошти й інші дані. Після створення й використання Учасником Облікового запису Організація отримує можливість ідентифікувати Учасника при кожному використанні ним Платформи.
2.2. При використанні Учасником Платформи, її сервісів і функцій, обладнання Організації автоматично зберігає, обробляє та використовує дані Учасника, які не відносяться до Персональних, наприклад: IP-адресу Учасника, дані про місцезнаходження Учасника, які можна визначити за допомогою його IP-адреси, технічні параметри комп’ютера Учасника, наявність або відсутність в комп’ютері Учасника конкретного програмного забезпечення, налаштування даного програмного забезпечення, а також статистична інформація про активність Учасника.
2.3. Організація має право зберігати Персональні, Загальнодоступні та інші дані Учасника в обсязі та у строки необхідні для реалізації мети, що зазначена у даній Угоді, або у строки, встановлені чинним законодавством України, нормами міжнародного права, або законодавством країни проживання або перебування Учасника, або до моменту видалення Учасником цих даних.
2.4. У випадку зміни Персональних даних Учасник повинен надати Організації оновлені дані шляхом внесення відповідних змін до Облікового запису на Платформі. У разі невиконання Учасником даної вимоги, Організація не несе відповідальності за негативні наслідки, пов’язані з обробкою таких Персональних даних.

3. Доступ до інформації

3.1. Організація зобов’язується не надавати Персональні дані третім особам в комерційних цілях без згоди Учасника, до якого відносяться ці дані. Передача Персональних даних третім особам допускається в наступних випадках:
– Після отримання згоди Учасника, до якого відноситься вищевказана інформація;
– При необхідності передачі персональних даних з метою виконання замовлення або запиту Учасника;
– За обґрунтованими запитами державних органів, які мають право отримувати такі дані.
– У тому випадку, якщо, на думку Організації, Учасник порушує умови даної Угоди та/або інших договорів і угод, укладених між Сторонами.
3.2. Учасник дає згоду Організації дозволяти третім особам, з якими вона уклала відповідні угоди, отримувати, зберігати й обробляти дані про Учасника (крім Персональних даних і Інформаційних матеріалів), такі як IP-адресу Учасника, а також статистична інформація про активність Учасника для поліпшення якості надаваних цими особами послуг та інформації рекламного характеру.
3.3. Учасник погоджується з тим, що конфіденційність переданих через Інтернет даних не гарантована і у випадку, якщо доступ до цих даних буде отриманий третіми особами поза зоною технічних засобів зв’язку, підвладних Організації, Організація не несе відповідальності за збиток, заподіяний таким доступом.
3.4. Учасник має право запросити, змінити або видалити свої Персональні дані, які знаходяться в Організації, Учасник може самостійно змінити або видалити свої Персональні дані, використовуючи відповідні функції Платформи й свій обліковий запис. У випадку якщо це не представляється можливим, Учаснику необхідно заявити відповідну вимогу, направивши його на електронну адресу Організації, вказаний на Платформі.
3.5. У разі надання Учасником даних своїх контрагентів – фізичних осіб, які належать відповідно до законодавства України до персональних даних, Учасник підтверджує своє право й згоду своїх контрагентів – фізичних осіб (а в разі відсутності зобов’язується забезпечити отримання такої згоди) на обробку та зберігання таких персональних даних , а також їх передачу третім особам у порядку й на умовах, передбаченому чинним законодавством України.
3.6. Доступ до облікового запису (акаунту) та інформаційних матеріалів, що зберігаються в особистому кабінеті Учасника, здійснюється з використанням відповідного логіна й пароля. У разі якщо сервіси Платформи, доступні Учаснику, дозволяють зробити загальнодоступною яку-небудь інформацію Учасника, Учасник самостійно і під свою власну відповідальність активує й використовує дані функції Платформи й сервісів.
При цьому Учасник розуміє і погоджується з тим, що розміщуючи на Платформі інформацію, щодо якої їм самостійно не встановлено обмеження доступу, будь-яка третя особа може отримати доступ до цієї інформації.
3.7. Деякі сервіси Платформи передбачають здійснення та/або отримання Учасником платежів за допомогою сторонніх платіжних систем, які не підпорядковуються Організації та мають власні умови їх використання і політику конфіденційності.

4. Додаткові умови

4.1. Організація має право вносити зміни в дану Угоду про конфіденційність. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди, за адресою ПОСИЛАННЯ НА САЙТ
4.2. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи Платформу, Учасник підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Учасником Платформи.
4.3. Організація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших побічних питань.
4.4. У випадку визнання недійсної або нездійсненої будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди залишаються чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди, або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.
4.5. До даної Угоди й відносин між Організацією та Учасником, що виникають у зв’язку з використанням Сайту, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів, суперечок або розбіжностей, що стосуються Угоди.